Chúng ta phải đi tiếp và làm cho cừu của chúng ta bớt đau khổ hơn.

Tuy nhiên, có một loạt các chức năng bên trong và bên ngoài khu vực, tất cả đều kích thích việc cải thiện kinh tế và năng suất.Tôi muốn vỗ tay cho Messina ở đây và ở Venezuela.Tôi ở Vermont, tắm nắng với con cái và vợ tôi, và rồi ai đó vỗ vai tôi.
Nhiều người nói: Antonio vĩ đại, anh vĩ đại.”